next prev

OGŁOSZENIE O POZYSKANIU DOSTAWY NA WYPOSAŻENIE ...

Data: 23.07.2013

Zamawiający: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A.; ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda.

 

Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający przystępuje do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynków i infrastruktury na Noworudzki Inkubator Technologiczny" -1 etap zadania „Budowa infrastruktury II etapu Rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego”. Zadanie będzie realizowane w systemie „projektuj-buduj" w terminie do 30.09.2014 r. W związku z powyższym Zamawiający jest zainteresowany pozyskaniem dostawy polegającej na wyposażeniu Sali Wielofunkcyjnej, Sali Laboratoryjnej oraz pomieszczenia technicznego, w projektowanym budynku nr 2 i nr 6 Noworudzkiego Inkubatora Technologicznego, w systemy multimedialne, których celem jest wspomaganie misji i zadań Noworudzkiego Inkubatora Technologicznego, z uwzględnieniem:

1. Programu funkcjonalno-użytkowego dla w/w zadania inwestycyjnego.

2. Zobowiązań wynikających z umowy wsparcia finansowego zawierającego udział środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

3. Założeń kierunkowych systemów multimedialnych na potrzeby Noworudzkiego Inkubatora Technologicznego – budynek nr 2 i 6.

 

Wykonawcy zobowiązani będą, aby na podstawie schematu organizacji pomieszczeń budynku nr 2 i budynku nr 6, przedstawić wizualizację, dokumentację techniczną i ruchową, oferowane typy urządzeń i ich producenta, planowane wykorzystanie, warunki gwarancji, serwisu, programy szkoleń użytkownika oraz inne dane ważne dla bezpiecznej eksploatacji.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący:

a) wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie mniej niż 3 dostawy łącznie z wykonaniem wizualizacji oraz dokumentacji technicznej i ruchowej pomieszczeń multimedialnych o wartości każdej co najmniej 500 000 zł;

b) sytuacji ekonomicznej, jeżeli osiągnął przychody w wysokości co najmniej 2 000 000 zł za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału Wykonawca składa:

a) dla potwierdzenia wiedzy i doświadczenia - wykaz dostaw jakie wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

b) dla potwierdzenia sytuacji ekonomicznej - sprawozdanie finansowe w części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający przychody - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe.

 

Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 5

 

Sposób dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:

1. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5, to Zamawiający zaprosi wszystkich, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, to Zamawiający ograniczy liczbę kandydatów do tych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w największym stopniu, tj. tych 5 wykonawców, którzy posiadają sumarycznie najwyższe przychody w okresie nie dłuższym niż ostatnie 3 lata obrotowe.

 

Miejsce oraz termin składania wniosków: Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 14 sierpnia  2013 r. do godz. 15.00 w miejscu: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A.; ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda.

Pełna treść ogłoszenia

Uchwała i regulamin

« powrót 23.07.13

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.