next prev

FORMY WSPARCIA

Data: 26.11.2018- AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
- REKRUTACJA
- DOKUMENTY DO POBRANIA
- FORMY WSPARCIA
- KONTAKT


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- FORMY WSPARCIA

AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II EDYCJA

 

1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia)

 
2. Wsparcie w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej

 • maksymalna kwota dotacji inwestycyjnej: 24 000,00 zł
 • maksymalna kwota dotacji pomostowej: 1 200,00 zł/m-c
 • wymagany wkład własny finansowy - 10% udzielonej dotacji
 • ograniczenia dotyczące grupy docelowej - o wsparcie może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest
 • osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • obowiązkowy udział w części doradczo-szkoleniowej
 • wsparcie doradcze w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji

 
3. Szkolenia zawodowe

 • tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy
 • dofinansowanie obejmuje koszt szkoleń lub kursów zawodowych, koszt egzaminów, badań lekarskich lub psychologicznych
 • osobom uczestniczącym w przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.

 
4. Studia podyplomowe

 • możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł.
 • studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
 • wymagany wkład własny - w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.

 
5. Staże zawodowe

 • minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy
 • osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę
 • istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP, itp.) - średnio w kwocie 3 tys. zł brutto/ uczestnika
 • istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.

 
6. Poradnictwo psychologiczne, ma na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy

 
7. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej

 • wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania
 • kwota dodatku relokacyjnego w kwocie 7 tys. zł/ osobę
 • Warunki otrzymania dodatku relokacyjnego:
  - odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godz. dziennie,
  - osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub wykonywała działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność prze okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS.

 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


NOWA RUDA
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.
ul. Kłodzka 27; 57-402 Nowa Ruda

Oddział w Wałbrzychu
ul. Rynek 6; 58-300 Wałbrzych

tel. +48 513 907 106
e-mail: aktywizacja@agroreg.com.pl
 

« powrót 26.11.18

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.