next prev

Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy (działanie 8.5)

 

 oferta_projektu
W dniu 01.07.2016 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy”. Projekt realizowany jest w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.5 „ Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych”.


Instytucje realizujące projekt:

1. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Lider Partnerstwa), odpowiedzialna za realizację zadań określonych w Projekcie na obszarze subregionu wrocławskiego;
2. Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie, odpowiedzialna za realizację zadań określonych w Projekcie na obszarze subregionu wałbrzyskiego;
3. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy, odpowiedzialna za realizację zadań określonych w Projekcie na obszarze subregionu legnicko-głogowskiego;
4. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Jeleniej Górze, odpowiedzialna za realizację zadań określonych w Projekcie na obszarze subregionu jeleniogórskiego.


Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2018 r.


Potencjalni uczestnicy projektu: osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem oraz zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.


Osoba przewidziana do zwolnienia
to osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy/stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.


Osoba zagrożona zwolnieniem
to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.Formy wsparcia oferowane w projekcie:


1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia), polegające m.in. na pomocy w poszukiwaniu sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia

2. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej  połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowej

 • maksymalna kwota dotacji: 23 tys. zł.
 • wymagany wkład własny finansowy – w wysokości 10% udzielonej dotacji
 • ograniczenia dotyczące grupy docelowej – o wsparcie może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • obowiązkowy udział w części doradczo-szkoleniowej


3
. Szkolenia zawodowe

 • tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do potrzeb rynku pracy
 • możliwość sfinansowania n/w kosztów:

-     organizacji szkolenia, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe

-     egzaminów

-     niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych

-     przejazdu na szkolenia

-     zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania

 • osobom uczestniczącym w przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie


4. 
Studia podyplomowe

 • możliwość sfinansowania kosztów studiów podyplomowych w wysokości do 6 tys. zł.
 • podjęte studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
 • wymagany wkład własny – w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych


5. 
Staże zawodowe

 • minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy
 • osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę
 • istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) – średnio w kwocie 2 tys. zł./ osobę
 • istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty 

6. Poradnictwo psychologiczne, 
mające na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy


7. 
Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej
 • wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania
 • kwota dodatku relokacyjnego w kwocie 7 tys. zł/ osobę

Warunki otrzymania dodatku relokacyjnego:

 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km
 • osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkow lub wykonywała działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcyBiuro projektu:


Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.


ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda


tel.: 74 872 70 48, e-mail: aktywizacja@agroreg.com.pl


Oddział w Wałbrzychu:

Rynek 6, 58-300 Wałbrzych

tel: 513 907 106


Godziny otwarcia punktu:

Poniedziałek od 7:00-15:00

Wtorek od 7:00-15:00

Środa od 7:00-15:00

Czwartek  od 12:30-17:30

Piątek od 12:30-14:30INFORMACJA O WYNIKACH PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej - IX EDYCJA - 25 stycznia 2018 r. - LINK
INFORMACJA O WYNIKACH PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej - X EDYCJA - 23 luty 2018 r.- 26 luty 2018 r. - LINK
   
  ZAPYTANIA OFERTOWE:


 Szczegółowa oferta dostępna w Bazie Konkurencyjności.


 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin projektu Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy
2. Formularz rekrutacyjny
3. Deklaracja uczestnictwa 
4. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika
5. Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zwolnienia
6. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniach w ciągu 12 m-cy
7. Wstępny opis działalności - Załącznik nr 21

8. Aktualny harmonogram wsparcia - zmiana 09.10.2018 r. 

Harmonogram szkolenia „SZKOLENIE Z ZAKRESU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” - Grupa 7 - Termin realizacji: 18.09.2017 – 27.09.2017

Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - Wniosek o przyznanie środków finasowych na rozwój przedsiębiorczości

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 10_1
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  

« powrót

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.

 • Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO WD w Kłodzku (siedziba Urzędu Gminy w Kłodzku), 


  ul. Okrzei 8a, 
  57-300 Kłodzko,
  tel.: (74) 647 41 34, 
  tel./fax: (74) 647 41 39, 
  e-mail: rpo.klodzko@dolnyslask.pl

  Potrzebujesz pomocy?
  Przyjdź – zadzwoń!


  Bezpłatna informacja: 74 647 41 34

  Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 07:30 do 15:30

  ---------------------------------------------------------