next prev

BUR (działanie 8.6) - II Edycja - od 1.08.2019

Zapraszamy do przeglądania naszej strony internetowej i/lub polubienia naszego profilu na fb - link na samej górze strony lub w dziale kontakt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt: „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH
MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW-EDYCJA II” w ramach RPO WD 2014-2020,
Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

 
------------------------------------------------------------

Aktualności:

 

Informacja z dnia 19.09.2019r.:
Lider Projektu informuje, iż Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w dniu 19 września 2019 r. o godz. 9.30 wstrzymała przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu jeleniogórskiego z uwagi na wyczerpanie środków na rok 2019 r. w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”.  
W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Partnera Projektu.


 

Informacja z dnia 17.09.2019r.:

Informujemy, że ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy, W DNIU 16 WRZEŚNIA 2019r. O GODZINIE 15.20 ARR ARLEG S.A. wstrzymał przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze SUBREGIONU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO z uwagi na wyczerpanie środków w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”.
W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych Partnerów projektu.


Informacja z dnia 09.09.2019r.:
Lider Projektu informuje, iż DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A W DNIU 09 WRZEŚNIA 2019r. O GODZINIE 09:30 wstrzymał przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze Subregionu Wrocławskiego z uwagi na wyczerpanie środków w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”.

W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych Partnerów projektu.

------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
Baza usług rozwojowych
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
---------------------------------------------------------------

"PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU
DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW-EDYCJA II"

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie rozpoczyna nabór do II edycji projektu PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.  Projekt jest realizowany w partnerstwie z:

 • Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. (Lider Projektu)
 • Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
 • Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA
 • Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego SA
 • Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki SA

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA PRZYJMOWANIA FORMULARZY ZGLOSZENIOWYCH: 09 WRZEŚNIA 2019 R.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania poniżej), należy składać osobiście lub za pośrednictwem  w siedzibie AGROREG:

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.:
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda, V piętro 74 872 97 50, 74 872 97 47, bur@agroreg.com.pl


lub w biurach zamiejscowych pod adresem:


Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Świdnicka 38 (budynek nr 23, II piętro, pokój 29)
58-200 Dzierżoniów

tel. 513 906 875

tel. 513 906 956

 

Punkt w Wałbrzychu

ul. Wrocławska 113, III piętro 

58-300 Wałbrzych

tel. 513 907 106

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez usługi realizowane w ramach BUR pozwalające na ich rozwój i/lub ich pracowników.

GRUPA DOCELOWA

Wsparcie kierowane jest wyłącznie do MIKRO, MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW spełniających kryteria określone w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ICH PRACOWNIKÓW wykonujących pracę na obszarze województwa dolnośląskiego.

 • mikroprzedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR
  małe przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR
  średnie przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR
  UWAGA! Pozostawanie w układzie przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych wpływa na sposób ustalenia poziomu zatrudnienia oraz pułapów finansowych, od których uzależnia się  posiadanie bądź utratę statusu MSP
 • Pracownik – personel, o którym mowa w art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, przez który należy rozumieć:
  • pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy;
  • osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło;
  • właściciela, pełniącego funkcje kierownicze;
  • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe;


WAŻNE INFORMACJE O PROJEKCIE

 • Nr projektu: RPDS.08.06.00-02-0001/18
 • Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi 8 Rynek Pracy, Działanie 8.6.
 • Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2019 roku do 30.04.2022 roku na terenie Województwa Dolnośląskiego .
 • Kwota dofinansowania projektu z UE: 26 878 164,60 zł


WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Projekt zakłada 2 etapy:

1) rekrutację przez mobilnego specjalistę, w ramach której świadczone będzie m.in. doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz np. korzystania z systemu BUR, kwalifikacji uczestników do projektu.

2) dofinansowanie usługi rozwojowej dla MMŚP – od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej.

Finansowanie usług rozwojowych realizowane przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą.

Przedsiębiorca posiada możliwość refundacji cząstkowej przy korzystaniu z długiej formy wsparcia usługi rozwojowej  (np. dwuletnie studia podyplomowe). Szczegóły Systemu refundacji cząstkowej i jej zabezpieczenia, określa §11 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Podstawowa wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 50% wydatków na zakup usług rozwojowych. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,
 • 80%, gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,
 • 80%, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność w obszarze B+R współfinansowaną ze środków publicznych lub własnych na podstawie prowadzonej dokumentacji księgowej
 • 80%, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020,
 • 70%, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja,
 • 70%, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Nowa Ruda, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja,
 • 70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • 70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
 • 60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie z wynikami badania Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim,
 • 60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim,

 

 

Z A P R A S Z A M Y !

 

Nowe wzory dokumentów obowiązują

od dnia 02.09.2019r. do 30.04.2022r.:


- Regulamin (stan na 02.09.2019 r.)


   - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (stan na 02.09.2019 r.)

------------------------------------------------------------


ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE


      - Załącznik nr 1 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP (stan na 02.09.2019 r.)

      - Załącznik nr 2 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS (stan na 02.09.2019 r.)

      - Załącznik nr 3A do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (stan na 02.09.2019 r.)

      - Załącznik nr 3B do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO -Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(stan na 02.09.2019 r.)

 


   - Załącznik nr 4  do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - DANE UCZESTNIKA USŁUGI ROZWOJOWEJ (stan na 02.09.2019 r.)

- Załącznik nr 5 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WYSOKIEGO WZROSTU - jeśli dotyczy (stan na 02.09.2019 r.)

Załącznik nr 6 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - Wydruk Karty Usług rozwojowych z BUR –  wymagane dla usług zamkniętych


------------------------------------------------------------
ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE

- Załącznik nr …  do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PORĘCZYCIELA - wymagane przy systemie refundacji cząstkowej
(stan na 02.09.2019 r.)

- Załącznik nr …  do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAROBKU PORĘCZYCIELA - wymagane przy systemie refundacji cząstkowej (stan na 02.09.2019 r.)

- ZAŁ. DO FZ - Obowiązek informacyjny Poręczyciela - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PORĘCZYCIELA I MAŁŻONKA PORĘCZYCIELA- wymagane przy systemie refundacji cząstkowej (stan na 02.09.2019 r.)- Załącznik nr …  do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH NIE OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ - jeśli dotyczy
(stan na 02.09.2019 r.)

- Wzór: Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych - jeśli dotyczy (stan na 02.09.2019 r.)

 

------------------------------------------------------------

WZÓR UMOWY O PRZYZNANIE WSPARCIA

UMOWA O PRZYZNANIU WSPARCIA NR ... /
- Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie w tym: załącznik nr 1 do Umowy o przyznaniu wsparcia - WYKAZ USŁUG ROZWOJOWYCH I UCZESTNIKÓW (stan na 04.09.2019 r.)


- UMOWA O PRZYZNANIU WSPARCIA NR ... Z REFUNDACJĄ CZĄSTKOWĄ / - Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (stan na 04.09.2019 r.)


- Promesa (stan na 02.09.2019 r.)

------------------------------------------------------------

- FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTWA (stan na 06.09.2019 r.) -
wypełnia ARR "AGROREG" S.A.

------------------------------------------------------------

 
 PARTNERZY PROJEKTU ORAZ ICH OBSZAR REALIZACJI:


AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A.
 [LIDER PROJEKTU]

Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM
(powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)
BIURO LIDERA W LEGNICY
Rataja 26, 59-220 Legnica, tel. 76 862 27 77 wewn. 100, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu
BIURO LIDERA W GŁOGOWIE
Budowlanych 6A, 67-200 Głogów, tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
Realizuje działania w SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM
(powiat wrocławski i m. Wrocław)
BIURO PARTNERA: al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław, tel. 71 736 63 02,
e-mail: szkolenia@dawg.pl 

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM
(powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, m. Jelenia Góra)
BIURO PARTNERA:1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 752 75 00,
e-mail: partnerstwo@karr.pl

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM
(powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych)
BIURO PARTNERA: Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda, tel. 74 872 97 50, 74 872 97 47
e-mail: bur@agroreg.com.pl

WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM

(powiaty: jaworski i złotoryjski) oraz w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM i WROCŁAWSKIM 
BIURO PARTNERA:
Krupnicza 13, 50-075 Wrocław, tel. 71 797 04 00,

e-mail: warr@warr.pl


DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM
(powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)
oraz SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM
(powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski)
BIURO PARTNERA:
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, tel. 71 725 42 44,
e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

 

 

« powrót

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.