next prev

BUR (działanie 8.6)Projekt: „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH
MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” w ramach RPO WD 2014-2020,
Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

 

 Informacja z dnia:  31.05.2019r., godz. 10:00

 

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych) W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

 

Szanowni Państwo,
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. – Lider Projektu uprzejmie informuje, że Partner projektu Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie wstrzymał przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego z uwagi na wyczerpanie zakontraktowanych środków na realizację usługi rozwojowych na ten subregion.
  31 maja 2019r. o godzinie 10.00 ARR „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie zakończyła przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego.
Formularze zgłoszeniowe złożone po godzinie 10.00 od przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego, nie będą przyjmowane.
Jednocześnie informujemy, że nadal trwa rekrutacja dla przedsiębiorców z subregionu legnicko – głogowskiego i jeleniogórskiego. Serdecznie zapraszamy.


---------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 14.05.2019 r.: 

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. zostanie wznowiony nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

 

Termin naboru (składania) formularzy zgłoszeniowych: od 22 maja 2019 r. do wyczerpania środków.

 

Kwota pozostała do rozdysponowania: ok. 73 457,32 zł. Planowane jest przyjęcie formularzy zgłoszeniowych do 120% alokacji środków z zastrzeżeniem, że część z nich może zostać objęta tzw. „listą rezerwową”, refundowaną zgodnie z dostępnością środków finansowych.

 

Formularze przyjmowane są od przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych) w siedzibie ARR „AGROREG” S.A. (ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda), w godz.: 08:00-15:00.

 

Jednocześnie informujemy, że usługi rozwojowe, zgłaszane do dofinansowania w ramach składanych Formularzy zgłoszeniowych, muszą z uwagi na okres realizacji projektu zakończyć się do dnia 30.06.2019 r.---------------------------------------------------------------


Informacja z dnia:
 12.02.2019r., godz. 08:30

 

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych) W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

 

Szanowni Państwo,
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. – Lider Projektu uprzejmie informuje, że Partner projektu Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie wstrzymał przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego z uwagi na wyczerpanie zakontraktowanych środków na realizację usługi rozwojowych na ten subregion.
12 lutego 2019r. o godzinie 08.30 ARR „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie zakończyła przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego.
Formularze zgłoszeniowe złożone po godzinie 08.30 od przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego, nie będą przyjmowane.
Jednocześnie informujemy, że nadal trwa rekrutacja dla przedsiębiorców z subregionu legnicko – głogowskiego i jeleniogórskiego. Serdecznie zapraszamy.

---------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 29.01.2019r.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG”  S.A. w Nowej Rudzie informuje, że w dniu 12 lutego 2019 r. zostanie wznowiony nabór formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO w ramach projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”. Z uwagi na okres realizacji projektu nabór formularzy dotyczy wyłącznie usług rozwojowych, które kończą się najpóźniej 30.06.2019 r. 

 

Dokumenty należy składać na aktualnie obowiązujących, dostępnych na stronie internetowej www.agroreg.com.pl (dział OFERTA - BUR (działanie 8.6)) wzorach. Ze względów organizacyjnych formularze będą przyjmowane WYŁĄCZNIE w siedzibie ARR „AGROREG” S.A.,  przy ul. Kłodzkiej 27, sekretariat, w godz.: 08:00-15:00.

 

Nabór będzie trwał od 12.02.2019 r od godziny 08:00 do wyczerpania środków.
Kwota pozostała do rozdysponowania: 121 174,77 PLN.

 

W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych Partnerów projektu.

 

Dodatkowo informujemy, że w 2019 r. wstrzymana jest rekrutacja dla przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego. Natomiast formularze zgłoszeniowe na bieżąco są przyjmowane w subregionie legnicko-głogowskim oraz jeleniogórskim.---------------------------------------------------------------

Informacja z dnia:  07.11.2018r., godz. 08:00

 

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych) W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

 

Szanowni Państwo,
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. – Lider Projektu uprzejmie informuje, że Partner projektu Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie wstrzymał przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego z uwagi na wyczerpanie zakontraktowanych środków na realizację usługi rozwojowych na ten subregion do końca 2018r.
07 listopada 2018r. o godzinie 08.00 ARR „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie zakończyła przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego.
Formularze zgłoszeniowe złożone po godzinie 08.00 od przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego, nie będą przyjmowane.
Jednocześnie informujemy, że nadal trwa rekrutacja dla przedsiębiorców z subregionu legnicko – głogowskiego i jeleniogórskiego. Serdecznie zapraszamy.
PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU
DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW

 

Informujemy, że z dniem 25.05.2018, g. 12:30 wstrzymujemy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu wrocławskiego. 

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. jako Partner Projektu rozpoczęła realizację projektu PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW z Liderem Projektu: Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. jak i  w partnerstwie z: - Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., - Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., - Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., - Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A.

Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

 

Baza usług rozwojowych
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

CEL PROJEKTU: Wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych oraz dofinansowanie wybranych usług rozwojowych pozwalających, w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

UCZESTNICY PROJEKTU: Projekt skierowany jest do dolnośląskich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz do ich pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

- doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz korzystania z Bazy Usług Rozwojowych,
- dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP – od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej.

W projekcie przewidziano wniesienie wkładu własnego przez przedsiębiorców z sektora MMŚP od 20% do 50% wartości danej usługi rozwojowej.

Dofinansowanie usług rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą.

Limity obowiązujące w finansowaniu BUR:
- poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika do kwoty 5000 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia,

- przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu ( jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o udzielenie wsparcia),

- średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o udzielenie wsparcia do kwoty 25.000,00 PLN.*
* - Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. – Lider Projektu uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2018r. zmianie ulega wysokość kwoty maksymalnego dofinansowania do 50.000,00 zł dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia w ramach projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”. Kwota maksymalnego dofinansowania do 50.000,00 PLN dotyczy umów zawartych po 1 marca 2018r.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2016 – 31.07.2019
REGION: Dolny Śląsk
WARTOŚĆ PROJEKTU: 43.524.945,59 zł
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 36.996.022,79 zł

Wartość dofinansowania:

50%
:
Podstawowa / minimalna wartość dofinansowania usług rozwojowych

60%, gdy (należy spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków):
- przedsiębiorca prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie z wynikami badania Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/

- usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/

70%, gdy (należy spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków):
- przedsiębiorca jest mikro lub małym przedsiębiorstwem

- przedsiębiorca jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu (Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, w tym w szczególności wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej)

- gdy przedsiębiorca prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, znajdującej się pod adresem: http://www.innowacje.dolnyslask.pl/images/attachments/aktualizacja_rsi/rsi.pdf  , http://www.innowacje.dolnyslask.pl/zalaczniki/449_RAMY%20STRATEGICZNE%20NA%20RZECZ%20INTELGENTNYCH%20SPECJALIZACJI%20DOLNEGO%20%C5%9AL%C4%84SKA.pdf [Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska (str.67-71)]     

                

80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby  o niskich kwalifikacjach,  

80%,
gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl


Więcej informacji na stronie: www.agroreg.com.pl - dział Oferta, Działanie 8.6 BUR


Aktualny harmonogram wsparcia znajduje się tutaj - na stronie Lidera Projektu


Kontakt:

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.:

 

ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda, 74 872 97 47, 74 872 70 48, 513 907 023 bur@agroreg.com.pl


Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Świdnicka 38 (budynek nr 23, II piętro, pokój 29)
58-200 Dzierżoniów

tel. 513 906 875

tel. 513 906 956

 

Punkt Wsparcia Przedsiębiorczości

pl. Bolesława Chrobrego 1

57-300 Kłodzko

tel. 513 907 028

 

Punkt w Wałbrzychu
Rynek 6

58-300 Wałbrzych

tel. 513 907 106

 


Z A P R A S Z A M Y !

 

Komunikat o zmianie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW"


Nowe wzory dokumentów obowiązują od dnia 02.04.2019r.:


- FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTWA

- Regulamin (stan na 31.08.2018 r.)


   - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (stan na 02.04.2019 r.)

      - Załącznik nr 1 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP (stan na 31.08.2018 r.)

      - Załącznik nr 2 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS (stan na 31.08.2018 r.)

      - Załącznik nr 3A do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (stan na 31.08.2018 r.)

  - Załącznik nr 3B do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż pomoc de minimis (stan na 31.08.2018 r.)

   - Załącznik nr 4  do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - DANE UCZESTNIKA USŁUGI ROZWOJOWEJ (stan na 02.04.2019 r.)

   - Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - UMOWA O PRZYZNANIU WSPARCIA NR ... / w tym: załącznik nr 1 - WYKAZ USŁUG ROZWOJOWYCH I UCZESTNIKÓW, załącznik nr 2 - Promesa (stan na 31.08.2018 r.)


- Plakat A3- Ulotka A5 - 2 stronyPARTNERZY PROJEKTU ORAZ ICH OBSZAR REALIZACJI:


AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A.
 [LIDER PROJEKTU]
Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM
(powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)
BIURO LIDERA W LEGNICY
Rataja 26, 59-220 Legnica, tel. 76 862 27 77 wewn. 100, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu
BIURO LIDERA W GŁOGOWIE
Budowlanych 6A, 67-200 Głogów, tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
Realizuje działania w SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM
(powiat wrocławski i m. Wrocław)
BIURO PARTNERA: al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław, tel. 71 736 63 02,
e-mail: szkolenia@dawg.pl 

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM
(powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, m. Jelenia Góra)
BIURO PARTNERA:1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 752 75 00,
e-mail: partnerstwo@karr.pl

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM
(powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych)
BIURO PARTNERA: Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda, tel. 74 872 97 47,
e-mail: bur@agroreg.com.pl

WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM
(powiaty: jaworski i złotoryjski) oraz w SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM 
BIURO PARTNERA:
Krupnicza 13, 50-075 Wrocław, tel. 71 797 04 00,
e-mail: warr@warr.pl


DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM
(powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)
oraz SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM
(powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski)
BIURO PARTNERA:
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, tel. 71 725 42 44,
e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

 

Aktualności:

Relacja z konferencji „Akademia Inspiracji DWUP” - 22.11.2016r.:
http://www.agroreg.com.pl/aktualnosci/relacja-z-konferencji-akademia-inspiracji-dwup.html
Prezentacje:
PARP - LINK
ARR ARLEG S.A. - LINK
DWUP - LINK

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z CYKLU "AKADEMIA INSPIRACJI DWUP" - 22.11.2016r.:
http://www.agroreg.com.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-spotkanie-z-cyklu-akademia-inspiracji-dwup.html

Informacja o podpisaniu umowy partnerskiej w dniu 28.09.2016r.:
http://arleg.eu/informacja-o-podpisaniu-umowy-partnerskiej/


« powrót

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.

 • Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO WD w Kłodzku (siedziba Urzędu Gminy w Kłodzku), 


  ul. Okrzei 8a, 
  57-300 Kłodzko,
  tel.: (74) 647 41 34, 
  tel./fax: (74) 647 41 39, 
  e-mail: rpo.klodzko@dolnyslask.pl

  Potrzebujesz pomocy?
  Przyjdź – zadzwoń!


  Bezpłatna informacja: 74 647 41 34

  Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 07:30 do 15:30

  ---------------------------------------------------------