next prev

Sudecki Fundusz Dotacyjny (działnie 8.3)

INFORMACJA:

 

Informujemy, że rekrutacja do projektu „SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY” zakończyła się dnia 04.09.2017r. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy Formularzy Rekrutacyjnych, które wpłyną do siedziby AGROREG S.A. po wyżej wymienionym terminie.

 

Dziękujemy i zapraszamy do skorzystania z innych ofert AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO "AGROREG" S.A.

 

Koordynatorzy SUDECKIEGO FUNDUSZU DOTACYJNEGO.

 „SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY”

realizowany

w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy,

Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość
oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

 

 Grupę docelową Projektu stanowią osoby spełniające łącznie warunki:

 • Osoby zamieszkujące wyłącznie w powiatach: lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, lubańskim, złotoryjskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, kamiennogórskim i ząbkowickim – w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, powyżej 30 roku życia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe);
 • zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu).

 

Wsparcie w Działaniu 8.3 obejmuje:

 • Diagnozę kompetencji zawodowych i społecznych– obligatoryjna forma wsparcia, rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Szkolenie i doradztwo– obligatoryjna forma wsparcia, szkolenia zawodowe obejmujące 60 godzin zajęć przygotowujących uczestników do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz indywidualne usługi doradcze obejmujące: praktyczne wsparcie w założeniu działalności gospodarczej, stworzenie indywidualnego biznes planu, pomoc w wypełnieniu wniosków itp. – 6 godzin na osobę.
 • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej– przyznanie bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej maksymalnie 23 tysiące złotych na osobę.
 • Wsparcie pomostowe– uczestnicy, którzy uzyskali dotację mogę ubiegać się o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy, maksymalna kwota wparcia 800 zł miesięcznie przez maksymalnie 12 miesięcy
 • Indywidualne usługi szkoleniowo – doradczeusługi obejmujące doradztwo w zakresie efektywnego zarządzania i prowadzenia firmy na  podstawie złożonego wniosku w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej – maksymalnie 4 godziny na osobę.

 

 

 

Biuro projektu (główna siedziba firmy):

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

Tel. (74) 872 70 48

e-mail: dotacje@agroreg.com.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie projektu  „SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY”:

Roksana Fagasińska 

e-mail: roksana@agroreg.com.pl

Tel: (74)872 70 48
----------------------------------------------

SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY - WYNIKI - LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - GRUPA I

SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY - WYNIKI - LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - GRUPA II

SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY - WYNIKI - LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - GRUPA III

SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY - WYNIKI - LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - GRUPA IV


LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRUPA III (11.09.2017r.)LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRUPA IV (27.10.2017r.
)

----------------------------------------------

Harmonogram wsparcia - PLIK (03.08.2017r)
----------------------------------------------

----------------------------------------------
Dokumenty:

- REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


- Załącznik nr 1 - FORMULARZ REKRUTACYJNY
- Załącznik nr 2 - KARTA OCENY  FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
- Załącznik nr 3 - KARTA OCENY  MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
- Załącznik nr 4 - KARTA ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM
- Załącznik nr 5 - Wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
- Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej
- Załącznik nr 7 - Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
- Załącznik nr 8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

- Załącznik nr 9 - KARTA OCENY FORMALNEJ
- Załącznik nr 10 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
- Załącznik nr 11 - DEKLARACJA POUFNOŚCI
- Załącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego
- Załącznik nr 13 - Informacja Uczestnika Projektu o numerze rachunku bankowego
- Załącznik nr 14 - Oświadczenie małżonka na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego
- Załącznik nr 15 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
- Załącznik nr 16 - ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
- Załącznik nr 17 - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
- Załącznik nr 18 - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
- Załącznik nr 19 - KARTA OCENY  MERYTORYCZNEJ Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
- Załącznik nr 20 - Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego
- Załącznik nr 21 - Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

- Załącznik nr 22 - Zestawienie towarów/usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości
- Załącznik nr 23 - Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis


- Zasady zwrotu kosztów przejazdu związanych z udziałem w projekcie


Plakat (pdf) - LINK
Plakat (jpg) - LINK
Ulotka str. 1 - LINK
Ulotka str. 2 - LINK

Plakat (jpg) - LINK
Projekt „SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY”
współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu "SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY" w miesiącu kwiecień 2017 r.
lp. Nazwa Beneficjenta/Partnera Tytuł projektu Numer projektu Rodzaj i tematyka formy wsparcia Ilość uczestników Termin/godziny realizacji Miejsce realizacji Imię i nazwisko prowadzącego
1 KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY RPDS.08.03.00-02-0012/16 Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 15  3-6, 10-13,
18,19.04.2017 godz: 09:00-14:00
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27 Joanna Zuchewicz
Wojciech Krawiec
2 KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY RPDS.08.03.00-02-0012/16 Doradztwo biznesowe-rozpoczynanie działalności gospodarczej  15 25.04.2017                 09.10.05.2017                             godz 8:00- 14:00        11.05.2017                           godz. 8:00 - 11:00  27,28.04.2017 04,05,08.05.2017       godz.8:00- 17:00 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27 Joanna Zuchewicz
Piotr Staniczek                    Emilia Goraj
« powrót

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.

 • Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO WD w Kłodzku (siedziba Urzędu Gminy w Kłodzku), 


  ul. Okrzei 8a, 
  57-300 Kłodzko,
  tel.: (74) 647 41 34, 
  tel./fax: (74) 647 41 39, 
  e-mail: rpo.klodzko@dolnyslask.pl

  Potrzebujesz pomocy?
  Przyjdź – zadzwoń!


  Bezpłatna informacja: 74 647 41 34

  Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 07:30 do 15:30

  ---------------------------------------------------------