OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

2018-06-12 21:19:41

Linia sprawna, gotowa do podjęcia produkcji, składa się z następujących podzespołów:

- kosze przędzy,
- wanna do kąpieli żywicznej,
- tunel grzewczy, głowice zawijające i rozwijające,
- urządzenie do wyciągania prętów,
- obcinacz prętów,
- system odbioru gotowych prętów.

Wartość rynkowa ok. 120 000 zł netto.

Przetarg ma charakter nieograniczonego przetargu ofertowego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Przetarg na zakup linii” w terminie do dnia 02.07.2018 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie, przy ul. Kłodzkiej 27 ( V piętro).

Oferta powinna zawierać:

-          Imię i Nazwisko, adres zamieszkania osób fizycznych,
-          Nazwa firmy, adres, wyciąg z KRS – dotyczy firm wpisanych do KRS,
-          Określenie ceny, za którą oferent zamierza nabyć linię,
-          Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym sprzedawanej linii,
-          Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji.

Cena sprzedawanej w drodze przetargu linii podlegać będzie zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Wygrywający przetarg zobowiązany jest zawrzeć umowę w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyborze jego oferty. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie bez wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 872 70-46 lub 872 50-25 w godz. od 8.00- 15.00 od poniedziałku do piątku.

Urządzenie stanowiące przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny.