Pożyczka EKOenergetyczna III

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż od dnia 16.01.2024 r. rozpoczyna nabór wniosków ramach Pożyczki EKOenergetycznej III.
Wnioski będą przyjmowane do wysokości dostępnej alokacji środków, tj. 12.632.000,00 zł.

 

Pożyczka EKOenergetyczna III

 

Finansowanie inwestycyjne dla sektora MŚP przeznaczone na zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii i zakup niskoemisyjnych środków transportu

 

DLA KOGO?

Dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa wielkopolskiego.

 

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ:

Środki muszą być przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez MŚP na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w tym m.in.:

 • przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych,
 • modernizacja energetyczna budynków należących do MŚP,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
 • wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie,
 • budowa lub modernizacja instalacji służących wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną infrastrukturą (np. magazyny energii),
 • budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych oraz oszczędność energii cieplnej wraz z infrastrukturą,
 • zakup nie starszych niż 2 lata niskoemisyjnych środków transportu,
 • rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych,
 • budowa lub modernizacja systemów magazynowania energii,
 • inwestycje w rozwój technologii wodorowej.

 

PARAMETRY POŻYCZKI:

 • kwoty pożyczki do 1 200 000,00 zł
 • od 2,84% dla podmiotów z obszaru preferencji* (pomoc de minimis)
 • od 5,68% dla podmiotów poza obszarem preferencji* (pomoc de minimis)
 • Oprocentowanie w przypadku niespełnienia kryteriów dotyczących pomocy de minimis - na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. Wybór rodzaju oprocentowania (stałe lub zmienne) dokonywany jest jednorazowo przed zawarciem umowy pożyczki, przy czym:
  a) oprocentowanie stałe obowiązujące w całym okresie spłaty pożyczki i ustalane jest według stopy referencyjnej z dnia zawarcia Umowy pożyczki,
  b) oprocentowanie zmienne ulega zmianom w okresach półrocznych w związku ze zmianą wartości stopy bazowej podawanej w „Zawiadomieniu Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych”. Aktualizacja wysokości oprocentowania następuje w okresach półrocznych, tj. 1 stycznia i 1 lipca przez cały okres spłaty Pożyczki i polega na dostosowaniu poziomu stopy bazowej do wysokości obowiązującej w miesiącu poprzedzającym wprowadzenie zmiany, tj. odpowiednio w grudniu i czerwcu.
 • okres spłaty: do 10 lat (11 lat w obszarze preferencji*)
 • okres karencji: do 12 miesięcy (18 miesięcy w obszarze preferencji*)
 • brak wkładu własnego
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • rozliczenie: maksymalnie 360 dni od daty wypłaty pełnej kwoty pożyczki na podstawie faktur lub dokumentów równoważnych

 

*OBSZARY PREFERENCJI:

 • inwestycje realizowane w gminach województwa wielkopolskiego, na obszarze których wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego norm zanieczyszczeń, na podstawie dokumentu „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2022” (tabela: „Zestawienie gmin, na obszarze których wystąpiło przekroczenie”) – z wyłączeniem zakupu niskoemisyjnych środków transportu,
 • inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej, w efekcie realizacji których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 25% w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji, oceniana na podstawie audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

tel. +48 74 872 70 43 lub +48 512 737 216

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub poprzez instytucje współpracujące w województwie wielkopolskim:

 • Leszczyńskie Centrum Biznesu, 64-100 Leszno, ul. Geodetów 1
 • Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, 64-000 Kościan, ul. Dworcowa 1
 • Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, 63-800 Gostyń, ul. Polna 63
 • Turecka Izba Gospodarcza, 62-700 Turek, ul. Stefana Żeromskiego 37
 • Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, 63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3

Dokumenty do pobrania: Pożyczka EKOenergetyczna III - dokumenty do pobrania

 „Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie realizuje zadania finansowane ze środków publicznych powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o. o. przez Województwo Wielkopolskie.”

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska